Regeling Agressieve Dieren (RAD)

Regeling Agressieve Dieren (RAD)

De RAD, in de volksmond ook wel "pitbullwet" genoemd is een regeling die betrekking heeft op vermeend agressieve hondenrassen van het "Pitbull Terrier type". In 1993 is de RAD in Nederland ingevoerd, in 2005 werd deze enigszins aangepast en uiteindelijk op 9 juni 2008 afgeschaft. Er werden twee doelen nagestreefd met de RAD:

1. Het in directe zin laten uitsterven van honden van het ras "Pitbull Terrier" en indirect ook het van het verkeer onttrekken (afmaken) van honden van het het "Pitbull Terrier type", die niet tot geregistreerde rassen behoren.

2. Voorkomen dat bestaande honden van het "Pitbull Terrier type" schade zouden aanrichten aan mens en dier.

Onder de regeling vallen alleen niet-geregistreerde honden, rashonden die zijn geregistreerd bij de Raad van Beheer zijn vrijgesteld.

Pit-bull type honden

Aan de hand van uiterlijke kenmerken wordt bepaald of een hond aan het pitbull type voldoet. Beknopt samengevat omvat dit o.a. een krachtig, gespierd uiterlijk, een schofthoogte van 35-50cm, een vierkante kop, spits toelopende staart en een hond met een kortharige vacht. In Nederland erkende rassen die in sterke mate aan deze kenmerken voldoen zijn namevooral, maar zeker niet uitsluitend!, de American Staffordshire Terrier en de Staffordshire Bull Terrier.

Inhoud RAD

De RAD verbiedt het fokken en houden van pitbull-type honden. Wanneer een hond in het bezit is van een geldige FCI (Federation Cynologique Internationale) stamboom, valt deze niet onder de RAD. Echte pitbulls (APBT) kunnen geen FCI stamboom hebben, daar ze niet door deze instantie als ras erkend worden. Pitbull-type honden die voor 1993 in bezit waren mogen alleen worden gehouden wanneer deze zijn geregistreerd bij de politie en aanverwante relevante instanties en voldoen aan opgelegde voorwaarden (muilkorven, castratie en kort aanlijnen).

Voor het fokken geldt ten eerste dat beide ouderhonden een geldige FCI stamboom dienen te bezitten. Daarnaast geldt voor de American Staffordshire Terrier (niet voor de Staffordshire Bull Terrier) dat alleen FCI stambomen worden toegekend aan een nest puppen, wanneer de ouderdieren een MAG-test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedragstest) succesvol hebben doorstaan.

In de regeling zijn verschillende schommelingen geweest, wat betreft de rassen die onder de regeling vielen. In december 2000 zou de pitbullregeling worden uitgebreid. Niet alleen de American Staffordshire Terriėr was verboden, maar ook de Dogo Argentino, de Fila Brasileiro en de Mastino Napoletano zouden verboden worden. Ook de Rottweiler werd hier later nog aan toegevoegd.

In oktober 2003 werd bekend dat de RAD zoals hierboven beschreven staat, niet uitgevoerd zou worden. Het enige ras dat onder de regeling bleef vallen was de American Pitbull Terriėr en "pitbull-achtigen" (waaronder door de uiterlijke overeenkomst ook de FCI-stamboomloze American Staffordshire Terriėr en de FCI-stamboomloze Staffordshire Bull Terriėr).

Gevolgen

Honden kunnen worden beoordeeld (geschouwd voor de RAD) wanneer ze minimaal 6 maanden oud zijn. Wanneer een dier onder de RAD valt, zal het in beslag worden genomen door controlerende instanties, zoals de politie en de Algemene Inspectie Dienst (AID). Aan de markering van de hond door middel van tatoeage (voor 1998) of chip (na 1998) is het bezit van een geldige FCI stamboom te herkennen.

Wanneer de betreffende autoriteiten vaststellen dat de hond geen geldige FCI stamboom bezit, zal deze in beslag worden genomen. De eigenaar zal worden beboet, de hoogte van de boete ligt op minimaal €120. Verdere kosten zullen eveneens op de eigenaar worden verhaald. De hond zal worden beoordeeld door een daartoe gekwalificeerde schouwer. Wanneer deze constateert dat er sprake is van een pitbull-type hond, zal er over het algemeen euthanasie worden opgelegd.

Controverse

- De RAD beoordeelt dieren alleen op uiterlijke kenmerken, temperament wordt niet beoordeeld.

- Het is daarom bij kruisingen niet vast te stellen of een pup binnen de RAD zal vallen voor deze de leeftijd van 6 maanden bereikt. Wanneer de pup de uiterlijke kenmerken van zijn niet-pitbull-type ouder zal ontwikkelen, zal deze niet onder de RAD vallen, wanneer de pup voornamelijk op zijn pitbull-type ouder lijkt wel. Een dier met een slechter temperament dat niet op een pitbull lijkt is dan toegestaan, terwijl een zachtaardige pup die veel weg heeft van zijn AST of SBT ouder onder de RAD valt en normalerwijze zal worden vernietigd. Overigens kunnen ook kruisingen van ouderdieren die zelf niet op een pitbull-type lijken wel pups opleveren die op een pitbull –type lijken en dus automatisch onder de RAD vallen. Voorbeelden hiervan zijn Boxer X Windhond, Pinscher X Mastiff-type.
  Regeling Agressieve Dieren (RAD)

Regeling Agressieve Dieren (RAD)

The RAD, which roughly translates as "Arrangement for Aggressive Animals", is a policy directed towards alleged aggressive dog breeds of the "Pitbull Terrier type". The RAD has been implemented in the Netherlands in 1993; slight modifications were introduced in 2005 and eventually on the 9th of June 2008 it was dropped. The RAD strives to accomplish two main objectives:

1. To directly ascertain that dogs of the "Pitbull Terrier" breed would become extinct while indirectly making sure that dogs of the "Pitbull Terrier type" that do not belong to any of the registered breeds, were removed from human society (by extermination).

2. To prevent that existing dogs of the "Pitbull Terrier type" could cause harm to humans and/or animals.

The RAD is only valid for non-registered dogs, dogs of acknowledged breeds that are registered at the Dutch "Raad van Beheer" (the covering institute for the Dutch kennel club) are not subjected to it.

Pit-bull type dogs

On the basis of certain aspects of their appearance, it is determined whether a dog can be classified as a "Pit-bull type" dog. Among others, dogs are evaluated for the following characteristics: a powerful, muscular build; height at the withers of 35-50 cm (14-20 inches); a square head; pointy tail; and a short coat. Breeds which are recognized in Holland and correspond to the image sketched by these characteristics are especially, but not exclusively!, the American Staffordshire Terrier and the Staffordshire Bull Terrier.

Contents RAD

The RAD forbids the keeping and breeding of pitbull-type dogs. When a dog owner possesses a valid FCI (Federation Cynologique Internationale) pedigree, the RAD does not apply to his dog. Genuine pitbulls (American Pit Bull Terriers) can never be granted a FCI pedegree, since they are not recognizedby this institute as a breed. Pitbull-type dogs that were already owned before 1993 can only be kept when they are registered by the police and other relevant institutions and meet the required conditions (muzzling, castration and keeping them on a short leash).

For FCI recognized breeding, in the first place both parent dogs must have a valid FCI pedigree. Furthermore, for the American Staffordshire Terrier (not for the Staffordshire Bull Terrier), FCI pedigrees will only be granted to a litter of pups when both parent dogs have entered and passed a so-called MAG-test ("Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedragstest", ) to ensure a stable temperament.

There were several variations in the regime, in terms of the breeds covered. In December 2000, the pitbull law would be extended. Not only the American Staffordshire Terrier was prohibited, but also the Dogo Argentino, Fila Brasileiro and the Mastino Napoletano would be prohibited. The Rottweiler was later added.

In October 2003 it was announced that the RAD as described above, would not run. The only breed that remained covered under the regime was the American Pitbull Terrier and "pitbull-like" (including the outward apparent also FCI-pedegreeless American Staffordshire Terrier and the FCI-pedegreeless Staffordshire Bull Terrier).

Consequences

Dogs can be examined for the characteristics mentioned above when they reach an age of 6 months. When an animal falls under the RAD, it will be confiscated by the competent authorities, like the police and a more specialistic agency; the "Algemene Inspectie Dienst" (AID). Possession of a valid FCI pedigree can be recognized by the dog’s marking, which can be either a tattoo (before 1998) or a chip (after 1998).

When the concerning authorities identify that there is a lack of a valid FCI pedigree, the dog will be confiscated. The owner will be penalized, the penalty will be €120 at minimum. All further costs will be directed towards the owner. The dog will be examined by a so-called "schouwer", that is qualified to do so. When he assesses that the dog is indeed of the pitbull-type, it will normally be euthanized.

Controversy

- For the RAD, animals are only judged on their appearance, temperament is not evaluated.

- Therefore, for crossbreeds, it is impossible to determine whether the RAD will be applicable to a pup before the age of 6 months is reached. When the pup develops the physical traits of his parent; that is not of the pitbull-type, it will not have to deal with RAD regulations, but when the pup looks similar to his pitbull-type parent it will. A dog with bad temperament that does not look like a pitbull is allowed, while a gentle, friendly pup that looks like its AST or SBT parent will be subjected to the RAD and will thus be destroyed in most cases. Additionally, crossbreeds of parent animals that do not look like a pitbul-type dog can generate pups that DO look like a pitbull-type and will thus automatically fall under the RAD. Examples of this are the Boxer X Greyhound and Pinscher X Mastiff-type crossbreeds.