Jan Dirk van Ginneke - Eerbetoon 2008

Grand Champion Jan Dirk van Ginneke:

Jan Dirk van Ginneke heeft zich – in eerste instantie als voorzitter van de Pitbull Club Nederland en sinds eind jaren ’80 als oprichter van Animal Research Foundation Europe (www.arfe.nl) – met hart en ziel ingezet voor de rechten van de “pitbullachtigen” in ons land.

Na de invoering van de RAD heeft Jan belangeloos vele uren en duizenden kilometers afgelegd tussen de gerechtshoven in het hele land, om als specialist en contraschouwer op te treden in rechtszaken rond in beslag genomen honden. Toen velen het hoofd lieten hangen, bleef Jan doorvechten en dit jaar brak dan eindelijk de zon weer een beetje door (bëindiging RAD).

De inzet van Jan is ongeëvenaard, evenals zijn vasthoudendheid en vechtlust in de strijd tegen de pitbullwet. Dit mocht niet ongemerkt voorbijgaan en daarom is Jan – met uitreiking van een heuse prijsbeker – benoemd tot “Grand Champion” met een eervolle vermelding in het Register Of Merit namens alle honden die hem dankbaar kunnen zijn!

Onderaan de pagina zijn een aantal foto's te zien.

Voorafgaande geschiedenis:

Wij zijn er van overtuigd dat niemand het aantal kilometers en uren, dagen, maanden, jaren van Jan in de strijd tegen de RAD heeft gestoken. Terwijl, hij er na '93 zo goed als moederziel voorstond. Belangrijker nog, hij legde zich niet erbij neer maar bleef en blijft tegen de stroom in het belang van de honden verdedigen.

Hoewel de RAD in 1993 werd geëffectueerd, speelde de maatschappelijke en politieke discussie al sinds de late jaren '80. Zo'n twintig jaar geleden heeft Jan vanuit ARFE een gedachtegoed neergelegd dat nu pas is ontkiemd binnen de politiek. Als jij eens wist wat voor informatiepakketten er door ARFE richting de politiek zijn gegaan. Dikke pakketten met informatiemateriaal wat houdt snijdt. Informatie van inhoudsdeskundigen: wetenschappers, dierenartsen etc. Even iets meer dan met een spandoek en een "jodenster" op de borst in Den Haag roepen dat het allemaal zo zielig is wat de hondjes en hun baasjes te wachten stond of een handvol, verder niet onderbouwde mailtjes van gedupeerden.

Rationele discussie

Veel mensen zagen in Jan een gevaar. Hij was namelijk een pionier. Voor het eerst - en lange tijd als enige - ging hij de discussie met media en politiek op een rationele wijze aan. Keiharde argumenten waarom de publieke opinie en wetgevende maatregel zowel moreel, wetenschappelijk als juridisch niet kloppen. En dat was bedreigend voor de "autoriteiten": prof. Bouw, de ir. Netto, drs. Planta en consorten. J.D. Gabor had echter de door de sensatiegeile media gestuurde publieke opinie mee en de mazzel van een onwetende kudde schapen in de Tweede Kamer. Dus de RAD kwam er toch.

Berner Sennenhond

En de kynologie? Jan heeft alle rasverenigingen in Nederland aangeschreven en de noodbel geluid over het naderend onheil. Hij heeft ze destijds allemaal gewaarschuwd dat weliswaar vandaag de "pitbullachtigen" aan de beurt zijn, maar misschien morgen of overmorgen hun ras. Hoeveel reacties denk je dat hij heeft gekregen?

...

Welgeteld één reactie. Die van de rasvereniging voor de Berner Sennenhond. Strekking: "U heeft groot gelijk meneer Van Ginneke, het is heel goed dat de pitbull verboden wordt." Blijkbaar niet geïnteresseerd om de inhoud van een brief goed te lezen, de redenatie te begrijpen en daardoor de conclusie te kunnen vatten!


  Jan Dirk van Ginneke - Tribute 2008

Grand Champion Jan Dirk van Ginneke:

Jan Dirk van Ginneke has - in the first instance as chairman of the Pitbull Club Nederland and since the late '80 as founder of Animal Research Foundation Europe (www.arfe.nl) – has devoted himself fighting for the rights of the "pitbull like" in The Netherlands.

After the introduction of the RAD (a Dutch bsl law) Jan has acted servingly for many hours and has made thousands of kilometres between the courts across The Netherlands, as a specialist and contra-expert to intervene in court cases around seized dogs. When many gave in, Jan kept fighting and finally this year there was a spark of hope (RAD termination).

The working spirit of Jan has been unparalleled, as well as his tenacity and fighting spirit in the fight against the "pitbulllaw". This should not pass unnoticed and therefore is Jan - with his awarded real trophy cup - appointed "Grand Champion" with an honorable mention in the Register Of Merit on behalf of all the dogs that can be grateful!

Below on this page there are a number of photo's viewable.

Prior history:

We are convinced that nobody has sacrificed the number of miles and hours, days, months, years that Jan has in the fight against the RAD. While he was almost a lone cowboy in his battle against this great injustice from ’93 and onwards. More importantly, he did not accept but remained and remains against the tide defending the interest of the dogs.

Although the RAD was effected in 1993, the social and political debate played since the late 80s. Some twenty years ago, Jan from ARFE lodged a thought that only now has germinated within politics. If you would only know what kind of information packages went from ARFE towards politics. Thick packets with information that cannot be easily ignored. Information from experts of content: scientists, veterinarians, etc. A lot more effort than protesting with banner and a "yellow badge (Jewish badge)" on the chest in Den Haag crying for the bad news for dogs and their owners or a handful, not substantiated mails from victims.

Rational discussion

Many people saw Jan as a threat. He was a pioneer. For the first time - and for a long-time single handedly - he lead the discussion with media and politics in a rational manner. Strong arguments showing why the public opinion and legislative measure were both moral, scientific and legally incorrect. And that was threatening to the "authorities": Prof. Bouw, the ir Netto, drs Planta and friends. J.D. Gabor, however, had the sensation driven media controlled public opinion, and the luck of an ignorant herd sheep in the Dutch Lower House. So the RAD was created.

Bernese Mountain Dog

And the cynology? Jan wrote to all all breed club in the Netherlands and immediately rang the bell to warn about the impending doom. At the time he warned them all that although the "pitbull like" are at stake today, their breed maybe on tomorrow or the day after. How many responses do you think that he has received?

...

Counting only one response. That of the breed club for the Bernese Mountain Dog. Scope: "You are quite right Mr. Van Ginneken, it's very good that the pitbull is prohibited." Apparently not interested in reading the contents of the letter, to understand the reasoning and thus understanding the conclusion!