Breed Specific Legislation Argumentatie

Breed Specific Legislation (BSL, te vertalen als hondenras-specifieke regelgeving) refereert naar wetten of beleidspunten die van toepassing zijn op een enkel hondenras of een beperkt aantal hondenrassen, terwijl andere rassen zijn uitgesloten van de betreffende wet / het betreffende beleid. BSL reguleert met name het fokken en houden van bepaalde rassen, in het bijzonder de zogeheten "pitbull-type" honden.

Argumentatie voor BSL

BSL is ontwikkeld vanuit het idee dat de populatie beschermd dient te worden tegen "agressieve" hondenrassen. Karakteristieken die, met betrekking tot BSL, worden beschouwd als zijnde gerelateerd aan agressiviteit, zijn onder andere, bijtkracht en een grote spiermassa. Beiden zijn van invloed op het vermogen van een hond om letsel te veroorzaken bij een ander wezen (bijvoorbeeld een mens, andere hond of kat). Het is duidelijk dat een aanval van een hond met krachtigere kaken de schade die wordt toegebracht per bijtwond zal verergeren.

Ook kunnen "pitbull-type" honden in het algemeen zeer dominant zijn richting andere honden en is het zeer waarschijnlijk dat ze een eventueel gevecht winnen.

Argumentatie tegen BSL

Ten eerste, kan men zich afvragen of de karakteristieken die worden geevalueerd om de agressiviteit van een hondenras te bepalen correct gekozen zijn. Bijtkracht en spiermassa zijn van invloed op de schade die resulteert uit een hondenaanval, er is echter geen bewijs voor een verband met agressiviteit.

Ten tweede, is het idee dat de zogeheten pitbulls sterkere kaken hebben dan andere rassen niet noodzakelijk waar. Hoewel ze bekend staan om hun grote bijtkracht, bezitten andere hondenrassen evenredig sterke kaken. Een aantal recente studies suggereren zelfs dat een aantal andere populaire hondenrassen een krachtigere beet hebben (b.v. Rottweiler). Ook is de veronderstelling dat "pitbull-type" honden gespierder zijn dan andere honden niet altijd waar. Ze behoren weliswaar tot de sterkste honden voor hun grootte, maar grotere hondenrassen bezitten vaak veel meer spiermassa en kunnen aldus een groter gevaar vormen voor de mens. Zelfs in hun eigen gewichtsklasse kunnen pitbulls worden verslagen door andere rassen in competities waar hun kracht wordt beproefd.

Ten derde, is het niet duidelijk wat een "pitbull-type" hond precies is. Er zijn meer dan tien verschillende hondenrassen die dit beruchte label toegekend hebben gekregen, inclusief bulldogs en boxers. Er zijn vele voorbeelden van negatieve berichtgeving in de pers met betrekking tot de "pit bull", waarbij de betrokken hond tot een ras behoort dat volgens geen enkele standaard te klassificeren is als een pit bull.

Ten vierde, zijn "pitbull-type" honden zoals de American Staffordshire Terrier (AST), de Dogo Argentino, en vooral de American Pit Bull Terrier (APBT) en Staffordshire Bull Terrier (SBT), mensvriendelijke dieren. Wanneer zij goed worden getraind is het minder waarschijnljik dat ze iemand aan zouden vallen dan bijvoorbeeld een Duitse Herder of Rottweiler (rassen die ook werden gefokt voor wantrouwigheid richting vreemden en het vermogen en instinct om een mens te stoppen wanneer deze bijvoorbeeld een verboden terrein betreedt of zich agressief gedraagt).

Er is een geval bekend van een Dogo Argentino, die meer dan 10 nietjes in zijn lichaam kreeg gedrukt door een kind zonder een agressieve respons te geven, en de SBT wordt ook wel de "nanny dog" genoemd in zijn land van herkomst vanwege zijn betrouwbare, kind-vriendelijke gedrag. Deze extreme vriendelijkheid richting mensen is het resultaat van het generatie op generatie fokken op het vermogen om te vechten met inachtneming van bepaalde regels. Op prestatievermogen gefokte vechthonden zoals APBTs zijn niet agressief naar mensen. In tegendeel, wanneer een vechthond agressie vertoont naar zijn eigenaar (waar de hond bekend mee is), de eigenaar van zijn tegenstanders (een individu waar de hond niet vertrouwd mee is) de scheidsrechter (waar het dier eveneens niet vertrouwd mee is), die allen in staat dienen te zijn om naast de hond te staan in de arena en zelfs om het dier indien nodig van de grond te tillen of op andere wijze fysiek te manipuleren terwijl het verwikkeld is in een gevecht, dan wordt het gediskwalificeerd en uitgesloten van het fokprogramma.

Hun natuurlijke gebrek aan agressiviteit richting mensen maakt deze dieren minder bruikbaar voor degenen die zoeken naar een hond als wapen. Hierbij dient aangetekend te worden dat de Dogo Argentino, in tegenstelling tot staffords (met name APBTs en SBTs, en in mindere mate ook ASTs) enig nut heeft als waakhond. Het voornaamste doel van de Dogo Argentino is om te dienen als jachthond voor groot wild, ten tweede werd hij gebruikt als bewaker en beschermer van het gezin. Staffords zijn in de algemene zin erg ongeschikte honden voor het beschermen van eigendommen vanwege hun mensvriendelijke aard.

Ten vijfde, zijn pit bulls gewoonlijk lichtgewicht honden die zijn gefokt voor uithoudingsvermogen en vasthoudendheid. Een van 90 kg is veel sneller in staat een mens te doden dan de gemiddelde "pitbull"" van 25-30 kg (refererend naar de APBT, SBTs zijn lichter, met een gemiddeld gewicht van rond de 17 kg). In zijn algemeenheid geldt: hoe groter de hond, hoe groter het risico voor de mens, met name wanneer men kijkt naar incidenten met dodelijke afloop.

Ten zesde, is er geen effect geconstateerd op de incidentie waarmee hondenaanvallen plaatsvinden in gebieden waar BSL is geimplementeerd. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat vrijwel elke hond kan worden omgesmeed in een wapen door kwaadwillenden. Wanneer het ene ras wordt verboden, is het gemakkelijk een ander te vinden. Er zijn heel wat hondenrassen die een veel groter risico vormen voor de mens dan de APBT, de SBT, de AST, of de Bull Terrier, de vier rassen die het meest worden geassocieerd met de term pit bull. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de veiligheidssituatie voor mensen een verbetering vertoont wanneer individuen met slechte intenties zich richten op grote (60+ kg) hondenrassen die minder mensvriendelijk zijn, zoals de , Tosa Inu, Akita Inu, Fila Brasileiro, Bordeaux Dog, of de Mastino Napoletano.

Ten zevende, wordt de aandacht verplaatst van de eigenaar en fokker naar de hond zelf. Het wordt door vele hondenexperts als feit beschouwd dat geen hondenras inherent agressief is, en dat elke hond zich kan ontwikkelen tot een veilig, vriendeljik dier wanneer het goed wordt opgevoed en behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de hond goed en verantwoordelijk op te voeden, zo is het de verantwoordelijkheid van de fokker om niet door te fokken met onbetrouwbare dieren, deze zouden altijd uitgesloten dienen te worden van het fokprogramma. Helaas blijkt de financiele motivatie de gewenste ethische instelling in veel gevallen te overheersen.

BSL alternatieven

Een alternatief dat mogelijk veel effectiever zou kunnen zijn dan BSL, is om hoge standaarden in te stellen voor fokkers van als "gevaarlijk" bestempelde hondenrassen om te waarborgen dat deze gezonde dieren fokken die zowel veilig als vriendelijk zijn voor mensen. Dit zou kunnen worden gekoppeld aan het instellen van straffen voor fokkers die deze standaarden niet navolgen.

Ook kan men eisen stellen aan eigenaren met betrekking tot ervaring, zodat het onervaren eigenaren niet wordt toegestaan om een potentieel gevaarlijke hond te houden. Aspirant eigenaren zouden hun bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel sterk moeten verhogen.  Breed Specific Legislation Argumentation

Breed Specific Legislation (BSL) refers to laws or policies which are directed towards a single dog breed or a limited number of dog breeds, while other breeds are excluded from said law/policy. BSL mainly regulates breeding and owning of specific breeds, especially the so called "pitbull-type" dogs.

Argumentation pro-BSL

BSL came forth from the idea that the population should be protected from "aggressive" dog breeds. Characteristics that, in relation to BSL, are considered to be related to "aggressiveness" are, among others, jaw strength, and overall musculature.

Both are involved in the ability of a dog to cause harm to another being (for example a human, other dog or cat). Clearly, an attack by a dog with more powerful jaws will most likely aggravate the injury that is sustained per bite wound. Also, in general, "pitbull-type" dogs can be very dominant towards other dogs and are highly likely to win in a direct fight.

Argumentation contra-BSL

First, of all, one can question whether the characteristics that are evaluated for the determination of the aggressiveness of a dog breed are chosen well. Jaw strength and musculature are involved in the damage that results from a dog attack, however there is no evidence for a link to general aggressiveness.

Second, the concept that so-called pitbulls have stronger jaws than other breeds is not necessarily true. Although famous for their bite, other dog breeds can have equally powerful jaws. Some recent studies even point to stronger bites in various other popular breeds (e.g. Rottweiler). Also, the proposition that "pitbull-type" dogs are more muscular than other dogs is not generally true. They are among the strongest dogs for their size, but larger dog breeds can easily have by far more muscle mass and can thus impose a bigger danger to a human being. Even in their weight class they can be, and are in practice, beaten by other breeds in weight pulling competitions.

Third, it is not clear what a "pitbull-type" dog is exactly. More than ten different dog breeds have been given this notorious label, including bulldogs and boxers. There are many examples of negative press exposure of the "pit bull", where the dog involved in an attack belongs to a breed that is not a pit bull by any standards.

Fourth, "pitbull-type" dogs like the American Staffordshire Terrier (AST), the Dogo Argentino, and in particular the American Pit Bull Terrier (APBT) and the Staffordshire Bull Terrier (SBT) are human-friendly animals, when trained well they are less likely to attack someone than for example, a German Shepherd or Rottweiler (breeds that were also bred for alloofness to strangers and man-stopping instincts and abilities). A case has been known where a Dogo Argentino was stapled over 10 times by a child without an aggressive response, and the SBT is nicknamed "the nanny dog" in its land of origin due to itís trustworthy, child-friendly behaviour. This extreme friendliness to humans is a result of generation on generation of breeding for fighting capabilities under pit rules. Game-bred fighting dogs such as APBT are not aggressive to humans.

In contrary, when a fighting dog shows aggressiveness towards its handler (an individual that the dog is acquainted with), the handler of itís adversary (an individual the dog is unacquainted with) or the referee (an individual the dog is unacquainted with), who should all be able to stand next to the dog in the pit and if necessary even pick up or otherwise handle the dog while engaged in a fight, it is disqualified and excluded from the breeding program.

Their natural lack of aggressiveness to humans makes them less useful for those looking for a canine weapon. One should note that the Dogo Argentino, in contrary to staffords (especially APBT and SBT, and to some lesser extent also AST) had some purpose as a guard dog. The main purpose of the Dogo Argentino was that of a large game hunting dog and a second purpose was sometimes that of family guardian. Staffords are generally very inadequate dogs for the protection of property due to their human friendly nature.

Fifth, pit bulls are generally lightweight dogs bred for endurance and tenacity. A 200 pound is far more likely to kill someone outright than the average 65 pound "pitbull" (here referring to the American Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terriers are even lighter, weighing around 35 pounds). In general, the larger the dog, the bigger the risk it poses to man, especially in terms of fatalities.

Sixth, in areas where BSL is implemented, no effect on the dog attack incidence is observed. This might be due to the fact that nearly any dog can be turned into a weapon by those with bad intentions. When one breed is forbidden, one can easily find another. There are many dog breeds that pose a far larger threat to humans than the APBT, the SBT, the AST or the Bull Terrier, the four breeds most commonly associated with the term pit bull. When malevolent individuals turn to large (60+ kg) dog breeds that are not as inherently human-friendly, such as the , Tosa Inu, Akita Inu, Fila Brasileiro, Dogue de Bordeaux or Neopolitan Mastiff, it is highly unlikely that the situation of human safety will be improved.

Seventh, the attention is moved from the dog owner and breeder to the dog itself. It is considered a fact by many dog experts that no dog breed is aggressive by itself, and every dog can develop into a safe, friendly animal when handled properly. It is the responsibility of the owner to train the dog well and in a responsible manner, and it is the responsibility of the dog breeder not to breed with animals that can not be trusted, they should always be excluded from the program. Unfortunately, financial motivation often overrules the ethical attitude.

BSL alternatives

An alternative that might prove far more effective than BSL, is to set high standards for breeders of so-called "dangerous dogs" to make sure that they breed healthy, animals that are both safe and friendly to human beings. This could be coupled to the setting of penalties for breeders that ignore these standards.

Also, one can impose experience requirements on potential owners, so inexperienced owners are not allowed to handle a potentially dangerous dog. Potential owners should increase their awareness and responsibility to an extensive degree.