Verontschuldiging aan Voorstanders van BSL

Een Verontschuldiging aan Degenen die Ras-Specifieke Verboden Voorstaan

Het spijt ons dat U bang bent voor onze honden en U daarom deze honden probeert te laten doden, omdat u denkt dat zij “pit bulls”zijn.

Het spijt ons dat U het begrip ontbeert omtrent de werkelijke geschiedenis van ons ras, gekenmerkt door zachtheid naar mensen, een wonderbaarlijk temperament gekoppeld aan intelligentie en gedragsstabiliteit. Het spijt ons ook dat U niet de statistieken kent van de American Temperament Test Society (ATTS), betreffende het echte temperament van ons ras. De ATTS plaatst honden van het “pit bull-type” namelijk in de top vier voor temperament, met een betere score dan rassen die wel geaccepteerd en doodgeknuffled worden door de media en politiek, waaronder de Golden Retriever en het Cocker Spanieltje.

Het spijt ons nog meer dat U dan maar partij kiest voor en bescherming biedt aan de echte mishandelaars van dieren, door het ras als de kwaaddoener te identificeren en niet de onverantwoordelijkheid van de eigenaar. Het spijt ons dat volgens uw logica een individu een auto kan stelen, een paar mensen ermee kan overrijden zodat U het merk auto de schuld kan geven voor het ongeluk, terwijl de dader volgens U geen blaam treft.

Het spijt ons dat U deze rassen generaliserend associeert met een bepaalde groep mensen. Het spijt ons dat U de liefde en determinatie niet kan zien van vaak hoogopgeleide, niet-criminele en van het “normale” type mensen,die met name ten opzichte van deze rassen betoond worden, en de enorme persoonlijke offers die hun maken om op een verantwoordelijke manier voor deze honden te zorgen.

Het spijt ons dat U niet naar de opvangcentra, en in het bijzonder de faciliteiten waar de dieren “gestald” worden alvorens ze vernietigd worden, wil of kan bezichtigen om de honderden aan hun lot overgelaten en mishandelde honden van verondersteld “pit bull type” te aanschouwen, die sterven voor de idiote “misdaad” van geboren te worden met enkele uiterlijke kenmerken die tegen hen gebruikt worden om hen als het kwaad te stigmatiseren. Het spijt ons dat U niet de teleurgestelde blik in hun ogen kan zien als iemand langs hun kennel loopt, die het weigert om hun op basis van het verhaal van slecht geïnformeerde, subjectief gekleurde, angst zaaiende media berichten zelfs maar als adoptiemateriaal te overwegen. Het spijt ons dat U er niet bij kan zijn als het dier voor de laatste keer naar een mens mag kijken, en ondanks dat dit dier door alle mensen die het heeft meegemaakt verraden is, kwispelend zijn laatste bezoeker verwelkomt, zelfs als deze enkel en alleen maar de euthanaserend spuit zal toedienen.

Het spijt ons dat U er niet bij kan of wil zijn om “pit bull” puppies te redden als ze in een vuilniszak in een container liggen te piepen, “weggegooid” door iemand die in de toekomst van een ander, lucratiever en gemakkelijker te verkopen ras gebruik zal maken om zijn illegale en onmenselijke praktijken op bot te vieren.

Het spijt ons dat U niet het onderscheid kan maken tussen agressie gericht op honden en agressie gericht op mensen, zoals deze rassen wel kunnen. Ja, wij impliceren dat U in deze zin ver inferieur bent aan deze zogenaamde “pit bulls”.

Het spijt ons ten zeerste dat de zaden van de middeleeuwse heksenjacht: intolerantie, generalisatie en racisme U het gevoel geven dat bepaalde hondenrassen gedemoniseerd worden en daarna genocide moeten ondergaan, op een manier die gespiegeld kan worden aan de wijze die werd gebruikt tijdens de holocaust in Duitsland, en daarna nog vaker is toegepast.

Het spijt ons dat rechtvaardigheid, gelijkheid, tolerantie en gezond verstand, allemaal zaken waarvan U zegt dat U ze na aan het hart houdt (en dat moet U ook doen!), en als gevolg daarvan ook van anderen verwacht, maar toch niet zelf verschaft aan een hond van verondersteld “pit bull-type” of zijn verzorger. Het spijt ons dat u noch de constructieve tijd vrijmaakt om een petitie tegen generaliserend racisme zoals ondermeer beschreven in rasspecifieke legislatie (Breed Specific Legislation (BSL)) in te dienen, noch aan het front wil staan om veranderingen in de criminele regelgeving door te zetten die een serieuze straf opleggen aan de echte mishandelaars van dieren.

Het spijt ons dat U niet de teleurgestelde blik in de ogen van een puppy kunnen zien als de mensen die hem een aai over zijn bol geven, plotseling fronsen, zijn eigenaar uitschelden en er met een boog omheen lopen als U hen vertelt dat het een puppy is van een ras dat het doelwit van media terreur is. Het spijt ons dat U zelf de behoefte heeft om onze families en onze honden te terroriseren voor misdaden die we nooit gedaan hebben, noch zullen doen. Het spijt ons dat U noch weet hoe het is om in angst te leven, noch medeleven kan of wil tonen voor families die in angst leven voor de veiligheid van onze honden wanneer hysterische en mentaal onstabiele mensen allerhande verschrikkelijk kwaad over deze honden willen brengen.

Het spijt ons dat onze media censuur toepast en weigert om de naam “pit bull” of de benaming hond van het “pit bull-type” in verband te brengen met positieve daden zoals: het redden van een persoon of kind van verstikking in een brandend huis/de verdrinkingsdood/een aanval van wilde dieren; het dienen als reddingshond in enkele van de beste Zoek en Reddingsteams die er zijn; het dienen als enorm mensvriendelijke geregistreerde therapiehonden die een wereld van geluk betekenen voor een andere verkeerd begrepen, en verwaarloosde groep in onze maatschappij: de bejaarde burger, enz.

Het spijt ons dat U niet de gelegenheid heft om een “pit bull” een kind te zien kussen, voorzichtig over een baby, pup of kitten heen te stappen die aan het spelen is in een zonnestraal. Het spijt ons dat U niet s’-ochtends wakker kan worden met een warme “pit bull” gezellig opgerold tegen je aan, terwijl U zou weten dat U zijn gehele wereld bent, zelfs als het huis vlam zou vatten en jij opgesloten zou raken zouden die loyale ogen u tot het eind vergezellen.

Nu we er echt over nadenken, spijt het ons helemaal niet dat U geen hond van het zogenaamde “pit bull-type” bezit — simpel en alleen omdat U op dit moment in uw leven er nog geen verdiend. Wordt wakker, open je hart zonder subjectiviteit, het is nog niet te laat.

Er zal ook voor U een moment komen waarop U de kans heeft om het juiste te doen.
  Apology to Supporters of BSL

An Apology to Breed Ban Enthusiasts

We are sorry you are frightened of our dogs and are trying to have them killed because you think that they are “pit bulls”.

We are sorry you lack the understanding of our breed's true history, gentleness with people, wonderful temperament, intelligence and behavioral conformation. We are sorry you will not read the American Temperament Test Society (ATTS) statistics regarding our breed's true temperament, putting it in the top four for temperament, scoring better than the breeds that are accepted and beloved by media and politics such as Golden Retrievers, and Cocker Spaniels.

We are sorry that you side with and protect animal abusers by marking the breed of dog, and not the irresponsibility of the owner. We are sorry that by your logic an individual could steal a car, run some people over with it and then you can blame the make of car for the accident, as that person walks free.

We are sorry you generalize these breeds of dog with one group of people. We are sorry you can not see the love and determination that many often highly educated, non-criminal and "normal" types of people show towards these breeds in particular and the great personal sacrifices that they make to take care of their dogs responsibly.

We are sorry you can not go into the shelters, and in particular in the pre-destruction facilities and see the hundreds of abandoned and abused dogs of of so-called “pit bull-type” appearance, dying only for the insane "crime" of being born with just some exterior features that are used against them to stigmatize them as evil. We are sorry you can not see the look of disappointment in their eyes as someone walks by their kennel, refusing to even consider adopting them based on an ill educated fear mongering reporter. We are sorry that you can not be there when the animal looks at a human for the last time, and in spite of betrayed by all humans they have met, their tail still wags as someone at last approaches it, even if that someone does so with an euthanizing syringe.

We are sorry you can not be there to rescue “pit bull” puppies from a plastic bag in a dumpster, dumped there by someone switching their illegal and inhumane activities to another, more lucrative breed.

We are sorry you can not understand the difference between canine and human aggression, in the way that these breeds can. Yes, we are implicating that in this sense a so-called “pit bull” is far superior to you.

We are sorry that the medieval witch-hunting seeds of intolerance, generalization, and racism make you feel the need to vilify and successively genocide certain dog breeds in a way that resembles that applied during for instance the holocaust in Germany, but was also applied in other settings through human history.

We are sorry that justice, equality, tolerance, common sense are all things you say you hold dear (and you should!), and thus also expect from others, but do not yourself offer them towards a dog of alleged “pit bull-type” nor to its caregiver. We are sorry that you do neither take the constructive time to petition changes against generalizing racism encoded in Breed Specific Legislation (BSL) and its resulting genocides, nor stand on the barricades to enforce changes in the criminal code that would deal out serious punishment to the real animal abusers.

We are sorry you can not see the disappointed look on a puppy's face when the people petting it quickly frown, swear to it’s owner and walk away when you tell them it is of a race that has been a target of the media terror. We are sorry you feel the need to terrorize our families and our dogs for crimes we never have and never will commit. We are sorry you neither know what it is to live in fear, nor empathize with families living in fear of our dog's safety from hysterical and mentally unstable people trying to inflict all manner of horrendous evil upon our dogs.

We are sorry our media censors and refuses to print the breed name “pit bull” or “pit bull-type” of dog when in connection with a positive act such as saving a person or child from a burning house/drowning/wild attacking animals; serving in some of the best life-saving Search and Rescue groups; serving as extraordinary human-friendly registered therapy dogs that bring a world of joy to another misunderstood, neglected demographic in our society, the senior citizen, etc.

We are sorry you can not see a “pit bull” kiss a child, step carefully over a baby, pup or kitten playing in a sunbeam. We are sorry you can not wake up in the morning to feel a warm “pit bull” cuddled next to you in bed, and know that you are its entire world, and even if the house caught fire and trapped you, those loyal eyes would stay with you to the end.

But, now that we really think about it, we are not at all sorry you do not own a dog of the so-called “pit bull-type”— because at this time in your life you do not deserve one. Wake up, open your heart without subjectivity, it is not too late yet.

There will come a moment when you have the chance to do the right thing.