Luxemburg wil rassen, inclusief de Staffordshire Bull Terriër, verbieden

Voordat je deze sectie overslaat, omdat dit onderwerp jou persoonlijk toch niet lijkt aan te gaan, vergewis je dan toch even van de volgende feiten. Ten eerste, landen vergelijken hun wetgeving met die van andere landen, en specifiek met de wetgeving van andere landen binnen de Europese Unie (EU). Sterker nog, de EU streeft naar het vormen van een universele wet die ook het onderwerp rasspecifieke regelgeving (Breed Specific Legislation (BSL)) zal omvatten. Ten tweede, de regering van Luxemburg waarschuwt expliciet dat deze regelgeving ook voor toeristen zal gaan gelden. Ten derde: op dit moment heeft uw standpuntinname of reactie het meeste effect. Als een wet eenmaal is aangenomen wordt hij niet zo gemakkelijk ongedaan gemaakt of zelfs maar gewijzigd. Verder kan het afkeuren of aanpassen van hun wetgeving gunstige effecten hebben op andere landen. Een rechtvaardige wetgeving op alle vlakken is zeer wenselijk, en zal zowel mensenlevens verrijken als dierenlevens redden.

Luxemburg heeft haar intentie om Breed Specific Legislation (BSL) te introduceren aangekondigd, en deze wetgeving zal ook het verbieden van verscheidene rassen inhouden inclusief de door hen zo genoemde “Staffordshire Terriër” (dit slaat waarschijnlijk zowel op de "" als op de “”) en de “Tosa Inu”. Dit wetsvoorstel is reeds opgesteld en het is de verwachting dat dit binnen de volgende zes tot negen maanden wordt uitgevoerd, zo niet eerder; de "uitvoeringsfase" zal in samenwerking met de “ondersteuning van zowel de politie als dierenartsen (de laatste groep voor het laten inslapen van honden op raciale in plaats van gedragsgerelateerde gronden)” geschieden.

De regering van Luxemburg volgt hiermee het voorbeeld van andere landen (bijv. Frankrijk, zie later voorbeeld, maar ook Duitsland), die reeds BSL op verschillende hondenrassen, en met name die met een historie als canine gladiator, hebben toegepast. Al deze regeringen maakten en maken echter een simpele denkfout door de assumptie er op na te houden dat honden gevaarlijk zijn vanwege hun uiterlijk en misschien door het type eigenaar dat zich met dergelijke honden wil associëren, in plaats van het echte en wetenschappelijk gestaafde feit te beschouwen dat elke hond gevaarlijk kan zijn, ongeacht het ras waartoe deze hond behoort. Bovendien stappen ze voor het gemak over het feit heen dat de grote meerderheid aan honden, ongeacht hun ras, goed aangepaste familiedieren zijn, die enorme voordelen in de vorm van gezondheid en gezelschap bieden aan hun eigenaren, hun families en zelfs aan gemeenschappen in zijn geheel.

Het is op dit moment nog tot enige hoogte onduidelijk of deze wet daadwerkelijk de “American Staffordshire Terriër” (een ras van Amerikaanse oorsprong) of de "Staffordshire Bull Terriër" (een ras van Engelse oorsprong) of beiden betreft, aangezien beide rassen de benamingen “Staffordshire” en “Terriër” in hun naam hebben. De Franse overheid maakte oorspronkelijk dezelfde fout, maar na opheldering over hun positie betreffende dit onderwerp werd de "Staffordshire Bull Terriër" (SBT; een ras van Engelse oorsprong) specifiek genoemd als niet onder deze wetten vallend.

Jammer genoeg, is het echter ook mogelijk dat Luxemburg naar de Duitse visie zou overhellen. Luxemburg heeft namelijk zeer nauwe relaties met Duitsland. Het is dan ook door menig liefhebber van werkrassen, inclusief de “Bull and Terrier”-rassen, voorspeld dat de arrogantie en onwetendheid van slechts een handvol invloedrijke politici in Duitsland wederom onzinnigheden over andere delen van Europa kan verspreiden. Als de regelgeving van Duitsland zal worden gevolgd, waar het na uitziet, zal ook de SBT verboden kunnen worden!

Het lijkt er op dat de AST, SBT en de Tosa Inu onder het wetsvoorstel van de regering van Luxemburg vallen.

De boetes van het niet navolgen van deze wet (vooralsnog in haar voorstelfase) variëren van 251 tot 20.000 Euri en kunnen tevens gevangenisstraffen variërend van acht dagen tot twee jaar omvatten. Bovendien meldt deze wet expliciet dat toeristen ook onder deze wetgeving zullen vallen en dus betrekking heeft op elke hond vallende onder deze BSL die over welke grens dan ook in hun land terechtkomt.

Wat kan u dan doen? We kunnen de autoriteiten van Luxemburg aanschrijven, zoals we ook met success die van Frankrijk hebben aangeschreven, uitleggend over ons ras de Staffordshire Bull Terriër (SBT; “the nanny dog” ofwel het kindermeisje) en hun proberen uit te leggen waar zij echte feiten over (deze) honden kunnen krijgen en de aard van de werkelijke problematiek van honden en als laatste: waarom het zo is dat elke vorm van Breed Specific Legislation alleen maar tegenproductief kan werken in het beschermen van het volk.

Als u daar ook aan wilt bijdragen (Frans en Duits zijn de internationale talen die het meest in Luxemburg worden gebruikt; maar brieven in het Engels kunnen natuurlijk ook), ben dan alstublieft erg beleefd en gevoelig voor het feit dat de mensen aan wie je de brief richt, hoewel ze erg invloedrijk zijn, doorgaans hun acties op onwetendheid berusten in plaats van op haat gericht tegen onze honden. Zelfs één enkele agressief getinte of anderszins onbeleefde brief van buiten hun landgrenzen is gedoemd veel meer schade te berokkenen aan het doel van ons als liefhebbers van deze honden dan honderden beleidvol geschreven brieven die het wetenschappelijk bewijs en/of onze persoonlijke ervaring van samenleven met deze honden en de voordelen die wij als individuen en als gemeenschap daarvan plukken.

Iedereen die de autoriteiten van Luxemburg hierover wil contacteren, kan dit doen door te schrijven naar de Premier en de Minister van Landbouw (adresgegevens staan hieronder vermeld).

M. Jean-Claude Juncker
Le Premier ministre et Ministère d'Etat
4, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg

M. Fernand Boden
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
1, rue de la Congrégation
L - 1352 Luxembourg

“By Spartan Law Kennels” ()

27-02-2008

Dit artikel staat zowel in het Nederlands als in het Engels gehost op onze site:

  • Engelstalig:
  • Nederlandstalig:

Bronnen:

Aanbevolen leesmateriaal:

  • De andere kant van BSL:
  • Een voorbeeld aan de hand van de American Pitbull Terriër:
  Luxembourg proposes to ban breeds including the Staffordshire Bull Terrier

Before skipping this section, because it does not happen in your backyard but in Luxembourg, please note some facts. Firstly, countries compare their legislation with that of other countries, and especially other countries of the European Union (EU). Furthermore, the EU strives to one law which will also apply on the topic of Breed Specific Legislation. Secondly, the government of Luxembourg explicitly warns tourists that they also have to obey to this law. Thirdly, time your positioning on this subject or your comment will have the strongest possible effect at this exact time. Once a law is adopted it is not easily undone or even changed. Furthermore, if they disapprove or modify their proposed legislation it may have beneficial effects on other countries. A fair legislation in all areas is highly desirable, and will enrich the lives of humans and save the lives of animals.

The Duchy of Luxembourg has announced their intention to introduce Breed Specific Legislation (BSL), which will also result in the banning of several breeds including the so-called “Staffordshire Terrier” (which presumably includes both the "" and the “”) and the “Tosa Inu”. This law proposal has already been drafted and is expected to be implemented within the next six to nine months (if not earlier); the “implementation” phase will include "the assistance of the police and veterinary authorities (the latter for the euthanizing of the dogs on racial instead of behavioral grounds).

The government of Luxembourg is following the trail of other countries (e.g. France, see latter example, and also Germany) that already enforced BSL on dog breeds, especially those with a fighting heritage. However, all those governments have made and are making the simple error of assuming that dogs are dangerous because of what they look like and, perhaps some of the owners that they attract, rather than considering the real and scientifically proven fact that any dog can be dangerous, irrespective of its breed. Furthermore, they hereby surpass the fact that the vast majority of dogs irrespective of breed are well adjusted family pets bringing tremendous benefits of health and companionship to their owners and families and even to communities.

It is as yet to a certain degree still unclear whether the law is intended to include either the “American Staffordshire Terrier” (a breed from American origin) or the "Staffordshire Bull Terrier" (a breed from English origin) or both, since both breeds include the terms “Staffordshire” and “Terrier”. The French government initially made the same error, although they were eventually prevailed upon to clarify their position and thereby explicitly excluded the "Staffordshire Bull Terrier" (SBT; a breed from English origin) from their laws.

Unfortunately, it is also possible that they will be swayed by the German authorities with whom the government of Luxembourg has very close links and so, as has been predicted by many fanciers of working dogs including the Bull and Terrier breeds, the arrogance and ignorance of a few influential politicians in Germany may again be about to spread their nonsense to other parts of Europe. If the BSL as applied in Germany will be followed by Luxembourg, what seems to be the most likely outcome, also the SBT will be banned!

It appears that the AST, SBT and the Tosa Inu are included in the law proposal of the government of Luxembourg.

The penalties for disobeying this law (that is at this time still in its proposal phase) range from 251 to 20,000 Euros (£175 to £13,500) and can include imprisonment ranging from eight days to two years. Furthermore, the law explicitly warns tourists that the penalties apply to anyone bringing a proscribed dog across any border into their country.

So what can we do? We can write to the authorities in Luxembourg in much the same way as we successfully wrote to those of France, explaining about our breed the Staffordshire Bull Terrier (SBT; the nanny dog) and try to explain to them where they can get real facts about dogs and the threat from dogs and just why any breed specific legislation can only be counter-productive in protecting the public.

If you also want to do so (French and German are the international languages most used in Luxembourg; but letters in English could also be sent), please be very polite and sensitive to the fact that the people you write are, although very influential, normally acting through ignorance of dog matters rather than any spite against our breeds. Even one single aggressive or rude letter from outside their country is almost bound to do more damage to the cause of dog owners than hundreds of careful letters explaining the scientific evidence and/or the personal experience of life with our dogs and the benefits they offer to us as individuals and as a society.

Anyone wishing to contact the Luxembourg authorities should write to the Prime Minister and to the Ministry of Agriculture (addresses can be found below).

M. Jean-Claude Juncker
Le Premier ministre et Ministère d'Etat
4, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg

M. Fernand Boden
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
1, rue de la Congrégation
L - 1352 Luxembourg

“By Spartan Law Kennels” ()

February 28th, 2008

This article is provided in both a Dutch and English version hosted on our site:

  • English version:
  • Dutch version:

Sources:

Suggested reading:

  • The other side of BSL:
  • Case-study of the American Pitbull Terrier: