Italie vervangt verbod op rassen voor verantwoordelijkheid bij de eigenaar

Nadat in Nederland haar pitbull wet werd teruggetrokken, volgen ook andere landen.

Italie zal zijn lijst met gevaarlijke honden terugtrekken en deze vervangen met een wet die eigenaren in hogere mate verantwoordelijk maakt voor de africhting en het gedrag van hun huisdier.

De nieuwe wet, die vanaf April 2009 ingaat, elimineert de huidige lijst van 17 potentieel gevaarlijke hondenrassen, waaronder Rottweilers, American Pit Bull Terriers, Bull Mastiffs en American Bulldogs.

Onder de huidige wet, zijn eigenaren van rassen die op de zwarte lijst stonden verplicht om deze gemuilkorfd te houden in publieke plaatsen en ervoor zorgen dat ze geen gevaar vormen voor anderen. Niet aan deze wet voldoen kan resulteren in het afmaken van het dier.

Nieuwe wet legt verantwoordelijkheid bij eigenaar

De nieuwe wet is gefundeerd op het feit dat elke hond, ongeacht ras, potentieel gevaarlijk kan zijn en legt de verantwoordelijkheid voor het gedrag van de hond, zowel op moreel als wettelijk gebied, bij de eigenaar.

“Dit is een historische dag omdat we voor de eerste keer de verantwoordelijkheid bij de eigenaar of de verantwoordelijke hebben kunnen leggen” zegt Gezondheids Ondersecretaris Francesca Martini.

De nieuwe wet verbiedt het trainen van honden op agressief gedrag gebruik makend van stokken en beschermende kleding, doping, medische ingrepen anders dan voor gezondheidsredenen en het fokken van gevaarlijke kruisingen. De wet maakt ook dierenartsen verantwoordelijk om een register van individuele honden aan te leggen waarvan zij denken dat deze potentieel een hoog risico met zich mee brengen, en daarom een eigenaar moeten hebben die deze individuele honden gemuilkorfd houdt onder publieke omstandigheden.

Mw. Martini voegde er nog aan toe dat de vorige wet geen wetenschappelijke fundering had en vergeleek het met een “facade die de aandacht aftrok van het echte probleem.”

Gevaarlijke rassen bestaan niet. Met deze wet hebben we de zwarte lijst afgeschaft, de zwarte lijst was slechts een facade (afleidend van het echte probleem), en we hebben de garantie voor burgers verhoogd door deze nieuwe wet.

Het verbieden van rassen lost het probleem niet op. Het beschermt mensen niet, het verhoogt de veiligheid van mensen niet. We zien dit keer op keer bewezen, en toch zijn er nog steeds zoveel mensen, groepen en regeringen, die vasthoudend vastklampen aan het idee dat we gewoon nog meer rassen moeten verbieden, en daarna nog meer, enz. Totdat we met de belachelijk lange lijst van 92 rassen uitkomen die Italie eens had en er nog steeds mensen gebeten werden.

Breder perspectief

Datgezegd, is er ook veel om bang voor te zijn met deze nieuwe wetgeving meegekomen. Alle honden zijn nu verdacht.

Onder de nieuwe wetgeving, zijn dierenartsen verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van individuele honden waarvan zij denken dat deze potentieel een hoog risico met zich mee brengen, en worden eigenaren van deze honden verplicht om deze honden gemuilkorfd te houden in publieke plaatsen. De wet schrijft ook voor dat hondeneigenaren hun hond altijd aan de lijn houden in stedelijke gebieden en hun hond zijn uitwerpselen op te ruimen, en om te allen tijde een muilkorf bij zich te hebben in geval van nood. Het verbiedt ook ook het trainen van honden om agressief gedrag gebruik makend van stokken en beschermende kleding, doping, medische ingrepen anders dan voor gezondheidsredenen en het fokken van gevaarlijke kruisingen.

Wat mij daarin bevreemd is dat dierenartsen verantwoordelijk worden gesteld voor het aangeven van honden waarvan zij denken dat ze potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Dat is mijns inziens een erg slecht idee. Dat is namelijk een factor die mensen gaat weerhouden om nodige medische hulp te zoeken voor hun honden, uit angst dat hun hond aan de overheid wordt overgeleverd. Er zijn ook veel honden die zich slecht gedragen in een dierenpraktijk maar daarbuiten in hun hele leven nooit iemand bedreigd hebben. Bovendien zijn ook dierenartsen gebiased met vooroordelen en angsten.

Dan is er nog het hele “geen medische ingrepen anders dan om gezondheidsredenen” verhaal (dit includeert couperen en afkorten van staarten, wat ik ook onzinnige ingrepen vindt). Er is een te groot grijs gebied (valt het steriliseren, castreren hier bijvoorbeeld ook onder?) overgelaten voor de overheid om beslissingen te maken.

En wat bedoelt men met “het fokken van gevaarlijke kruisingen”? Ik gok dat ze het niet hebben over de Labradoodles die als paddestoelen de grond uitschieten. Maar wie bepaald wat "gevaarlijk” is en wat dat niet is, en zijn we dan niet terug bij al deze rasspecifieke onzin?

Toch moeten we blij zijn om hen van rasspecifieke regelgeving restricties te zien afstappen. Ik wens slechts dat de regeringen op een betere manier hun niet-rasspecifieke regelgeving vorm geven.

Dit artikel staat zowel in het Nederlands als in het Engels gehost op onze site:

  • Engelstalig:
  • Nederlandstalig:

Aanbevolen leesmateriaal:

  • De andere kant van BSL:
  • Een voorbeeld aan de hand van de American Pitbull Terriër:
  Italy replaces breed ban with owner responsibility

After the Netherlands lifted their pitbull law, also other countries follow.

Italy will eliminate its list of dangerous dogs—replacing it with a law making owners more responsible for their pet's training and behavior.

The new law, effective in April 2009, will eliminate the current list of 17 breeds which are considered potentially dangerous, including Rottweilers, American pit bull terriers, bull mastiffs and American bulldogs.

Under the current law, owners of blacklisted breeds are required to keep them muzzled in public places and ensure that they pose no danger to others. Failure to respect the law can result in the animal being put down.

New Law Puts Responsibility On Owner

The new law is built on the foundation that any dog, regardless of breed, can potentially be dangerous and it puts the responsibility—morally and legally—on the owners for a dog’s behavior.

“This is a historic day because we have established for the first time the responsibility of the owner or the person who is momentarily in charge of the animal” says Health Undersecretary Francesca Martini.

The new law forbids training dogs to be aggressive using sticks and protective body gear, doping, surgery that is not for health purposes and dangerous cross-breeding. The law also makes veterinarians responsible for compiling a register of individual dogs who they believe may be potentially high risk, requiring owners to keep those pets muzzled in public.

Mrs. Martini added that the previous law had no scientific foundation and compared it to a “fig leaf over the larger problem.”

Dangerous breeds do not exist. With this law we have overcome the black list, which was just a fig leaf (over the larger problem), and we have increased the level of guarantees for citizens.

Breed banning does not solve the problem. It does not protect people, it does not keep people safer. We see this demonstrated again and again, and still there are so many people, groups, governments who cling ferociously to the idea that we just need to ban more dogs, and more dogs. Until we end up with the crazy list of 92 breeds that Italy had and still had people getting bitten.

Broader perspective

That said, there’s a lot to be scared of in this new legislation. All dogs are now considered suspect.

Under the new law, vets will be responsible for compiling a register of individual dogs who they believe may be potentially high risk, and it will be obligatory for owners to keep these pets muzzled in public. The law also requires dog owners to keep their pets on a lead at all times in urban areas as well as to pick up their dog’s mess, and to carry a muzzle with them in case of need. It also forbids training dogs to be aggressive using sticks and protective body gear, doping, surgery that is not for health purposes and dangerous cross-breeding.

What scares me is the mention that vets will be responsible for reporting dogs that they feel are potentially dangerous. That is a tremendously bad idea, in my opinion. That is the kind of thing that keeps people from seeking appropriate medical care for their dogs out of fear that their dog will be turned over to the government. There are lots of dogs in this world who react very poorly in a vet’s hospital but who never threaten anybody else, who go their whole lengthy lives without doing anybody any harm. And vets certainly are not without prejudices and fears of their own.

There’s also that whole “no surgery that is not for health purposes” bit (which includes cropping and docking, which I don’t like anyway). Too much gray area (what about spaying/neutering for instance?) for the government to be making decisions.

And what the heck is “dangerous cross-breeding”? I’m guessing they don’t mean these Labradoodles that are being created left and right around here. But who decides what is “dangerous” and what is not, and then aren’t we just back to all this breedist nonsense again anyway?

Still we should be glad to see them turning away from Breed Specific restrictions. I just wish governments were doing a better job of drafting their all-breed legislation.

This article is provided in both a Dutch and English version hosted on our site:

  • English version:
  • Dutch version:

Suggested reading:

  • The other side of BSL:
  • Case-study of the American Pitbull Terrier: