Nederlandse regeling voor Agressieve Dieren ingetrokken

Het advies van de Commissie van Wijzen (gepubliceerd rapport 9 juni 2008 door ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit) heeft de volgende conclusies:

 1. intrekken van de Regeling Agressieve Dieren (RAD);
 2. stimuleren en faciliteren van voorlichting over (de gevaren van) het houden van honden;
 3. opnemen van regels voor het houden van honden in de gemeentelijke algemene plaatselijke verordeningen (APVs);
 4. uitbreiden van de strekking van artikel 425 Strafrecht tot mensen en dieren;
 5. actieve handhaving van APVs in gebieden met veel overlast door agressieve honden;
 6. verplichte Identificatie en Registratie (I&R) van honden die betrokken waren bij een bijtincident;
 7. verdere ontwikkeling van de Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag (MAG)-test naar een grotere positief voorspellende waarde. De huidige MAG-test wordt door de commissie als beperkt doeltreffend beoordeeld;
 8. ontwikkeling van bijtincidenten elke vijf jaar evalueren en op uniforme wijze registreren.

De minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, mevrouw Gerda Verburg, neemt bovenstaande aanbevelingen nagenoeg n op n over.

Daarnaast stelt de minister een en ander nog duidelijker:

Nieuw beleid
In het licht van de uitgangspunten die ik hiervoor heb beschreven, meen ik dat ik dan ook niet kan volstaan met het louter volgen van het advies van de Commissie. Ik vind het daarom belangrijk dat aanvullende maatregelen worden getroffen. Maatregelen die bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de burger en waarbij geen honden worden gedood uitsluitend op basis van uiterlijke kenmerken.

De hele brief vind je hier, en het hele rapport van de Commissie van Wijzen kun je hier lezen (groot bestand).

Aanbevolen leesmateriaal:
  Dutch Arrangement for Aggressive Animals revoked

The advise of the Commission of Wises (rapport published June 9th 2008 by ministery of agriculture, nature and food quality) has the following conclusions:

 1. revoke the Arrangement for Aggressive Animals (abbreviated RAD in Dutch);
 2. stimulate and facilitate informing about the (dangers of) keeping dogs;
 3. include rules for the keeping of dogs in the communal generally local regulations (abbreviated APVs in Dutch);
 4. extend the inclination of article 425 of Criminal Law to people and animals;
 5. active preservation of APV's in areas with lot of nuisance from aggressive dogs;
 6. obliged Identification and Registration (I&R) of dogs that were involved in a bite incident;
 7. further development of a Socially Accepatble Behaviour (abbreviated in dutch as MAG)-test to a test with a higher positive predictive value. The current MAG-test is criticized as limited effective by the commission;
 8. 5-yearly evaluation of the development of bite incidents and uniform registration methods.

The minister of agriculture, nature and food quality, Mrs. Gerda Verburg, employs the above recommendations virtually to the letter.

Moreover, the minister makes some parts even more clear:

New policy
In the light of the principles as described above, I am of the opinion that we can not suffice with just following the advise of the Commission. Therefore, I deem it necessary to carry through additional measures. Measures that contribute to the safety feelings of citizens and measures that dictate that dogs can not be killed exclusively based on their fysical appearance.

The whole letter can be found here in Dutch, and the whole report by the Commission of Wises can be found here in Dutch (big file).

Suggested reading: